Download Advances in Computers, Vol. 31 by Marshall C. Yovits PDF

By Marshall C. Yovits

Show description

Read Online or Download Advances in Computers, Vol. 31 PDF

Best software development books

Software Ecosystems: Understanding an Indispensable Technology and Industry

This article explains, from quite a few views, how software program and the software program are diverse from different industries technologically, organizationally, and socially.

Using Aspect-Oriented Programming for Trustworthy Software Development

Tips on how to effectively enforce reliable computing initiatives utilizing aspect-oriented programming This landmark book fills a niche within the literature via not just describing the elemental thoughts of reliable computing (TWC) and aspect-oriented programming (AOP), but additionally exploring their severe interrelationships.

Event Processing in Action

Opher and Peter,

Just acquired my reproduction of occasion Processing in motion and skim it notwithstanding the weekend.
I could say that you simply and Peter produced a real magnum opus. it really is nice!

It might be learn by:
A) each seller that's constructing an EDA/CEP to promote; and
B) each software program engineer who's constructing an EDA/CEP software.

Your publication is the development processing consultant for a few years to come back.
Thank you and congratulations!

Magento Search Engine Optimization

Magento is a feature-rich, expert, open resource e-commerce software that provides retailers whole flexibility and keep watch over over the glance, content material, and performance in their on-line shop. you have the main appealing Magento shop on the web with the main aggressive costs, yet with out viewers, you will fight to make major revenues.

Additional resources for Advances in Computers, Vol. 31

Example text

Dat is nu eenmaal inherent aan een natuurlijke taal. Validiteit Requirements zijn valide als ieder requirement bijdraagt aan het beoogde bedrijfsdoel. Er hoeft dan geen tijd en energie gestoken te worden in overbodige functionaliteit. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 45% van de ontwikkelde functionaliteit van een systeem nooit gebruikt wordt (The Standish Group, 2003). 37/634 Het is niet eenvoudig om kwalitatief goede requirementsspecificaties op te stellen. Hoofdstuk 15 Specificatietechnieken geeft praktische tips hiervoor.

Daarom loont het verlagen van het aantal fouten in de requirements zeker de moeite. De kosten om een requirementsfout te herstellen zijn laat in het traject vele malen hoger dan aan het begin van het traject (Grady, 1999). Davis (1993) heeft de relatieve herstelkosten op een rij gezet. Deze zijn weergegeven in Figuur 5. Figuur 5: De relatieve herstelkosten Uit Figuur 5 is af te lezen dat een fout die tijdens het opstellen van de requirements wordt ontdekt en hersteld vijf tot tien keer minder kost dan dezelfde fout die tijdens de realisatie wordt ontdekt en hersteld.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor succesvolle softwareontwikkeling de requirements belangrijker zijn dan elk ander aspect. Dit komt omdat ze de basis vormen voor de softwareontwikkelen projectmanagementactiviteiten. 31/634 Figuur 4: Requirements als vertrekpunt Het zijn immers de requirements waaraan de te ontwikkelen software moet voldoen. Ontwikkelactiviteiten zoals ontwerpen, bouwen en testen nemen daarom de te implementeren requirements als vertrekpunt. Ook aan de opdrachtverstrekking en het projectplan liggen requirements ten grondslag.

Download PDF sample

Rated 4.72 of 5 – based on 49 votes